Vệ tinh truyền dẫn IoTTrung Quốc điều tra vệ tinh truyền dẫn IoT

 

 


Video: Xinhua