Hố trũng rộng hơn 2.200 km trên sao Hỏa - blogkhoahoc